تلفن مستقیم جهت مشاوره: 09107800750

       

 • دانلود فرم های مالی دانلود فرم های اداری دانلود فرم های پژوهشی دانلود فرم های آموزشی دانلود فرم های فرهنگی


 • Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27

  Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\websites\samap\modules\mod_sptab\helper.php on line 27
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
           
    تعطیــــــــــــــــــــــل              
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم معافی   طراحی لباس 2 80  8-11  104 
   خانم معافی  تاریخ لباس 2 81  11/30-13  104 
  خانم معافی  هنرهای تزئینی لباس  127  13-16  104
  خانم معافی کارآفرینی و پروژه   129 16-18   104
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم اخلاقی روشن حسابداری دولتی  8 10/15-8 101
  خانم اخلاقی روشن حسابداری صنعتی 2 19 10/30-12/45 101
  خانم اخلاقی روشن حسابداری شرکتهای 2 12 13/15-15/30 101
   خانم کشاورزیان حسابداری مالیاتی   13  15/45-17/15  105
   خانم قیطاسی  اقتصاد کلان   11 10/30-12/45  103
   خانم قیطاسی  اقتصاد خرد  18 8-10/15  103
  آقای بیشمی   فیزیولوژی ورزشی  50  14/30-16   103
  آقای بیشمی   اصول مربیگری  51   16/15-17/30 103 
  آقای سیداحسان موسوی   هندسه ترسیمی و پرسپکتیو 90-103  8-12  202 
  خانم شمس   الگوریتم و فلوچارت 17  8-9/30   سایت2
  خانم مرادیانی   ایستایی1-2 108-114  15-16/30  106 
  خانم هداوند  ریاضی کاربردی  10  9/30-11  102 
  خانم هداوند   آمار و احتمالات 11/15-12/45   102
  خانم هداوند   فیزیک پیش دانشگاهی  98  13-14/30  102 
  خانم هداوند   فیزیک عمومی  15  14/45-16/15   102
  خانم هداوند   فیزیک الکتریسیته   14   16/30-17/45  102
  خانم روستایی طراحی معماری1   113  8-15  104 
  خانم حاجی زاده الگوی پیشرفته 2  85  8-13   کارگاه خیاطی
  خانم حاجی زاده دوخت پیشرفته 2  86  13/30-17   کارگاه خیاطی 
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای حبیبیان دانش خانواده 122 13/30-15 102
  آقای حبیبیان آموزش قرآن 124 15/15-17 102
  خانم حاجی زاده کار روی مانکن 2 84 13-16 کارگاه خیاطی 
  آقای خانی  فارسی عمومی  125 8-10/15 102
  آقای طاهر الدینی   آشنایی با دفاع مقدس   119 9-15-10/45   106
  آقای طاهر الدینی    اصول سرپرستی  105  11-12/30  106 
  آقای طاهر الدینی    اصول تنظیم و کنترل بودجه  27  13-14/30  106 
  آقای طاهر الدینی    سرپرستی سازمان  28  15-16/30   106
  خانم نفری  اندیشه اسلامی    120 8-9/30  103
  خانم نفری   اخلاق اسلامی   126   10/30-12  103
  خانم نفری   دانش خانواده   121 13/30-15  103 
  خانم جعفری   فارسی عمومی    125 8-10/15  101 
  خانم اسماعیلیان  طراحی فنی ساختمان-ترسیم فنی  115 8-14  104 
  آقای کارخانه محمودی   اصول حسابداری 2   21 14-17  107 
  آقای مهندس تاجیک  وصایای امام (ره)  123   12/30-13/15 101 
  خانم پازوکی   زبان خارجه عمومی 143  15-17/45  105 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام

   سلام

  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای کارخانه محمودی  حسابداری مالی  1 10/30-12/45 103
  آقای مظفری حسابرسی 1 2 13-15/15 102
  آقای محمدی کارآفرینی و پروژه 7 8-11 102
  خانم طالبی حسابداری شرکتهای 1 16 13-15/15 107
  آقای حسینی مهر پایگاه داده ها 20 8-9/30 سمعی و بصری
  خانم طالبی س حسابداری صنعتی 1  22  10-12/15  107
  خانم طالبی م  ریاضی پیش دانشگاهی  23  13-15/15  106
   آقای حسینی مهر   آزمایشگاه پایگاه داده 24  9/45-11/15  سمعی بصری  
  خانم طالبی م  مبانی کامپیوتر و...  25  15/30-17  سایت 2-کلاس 106
  آقای حسینی مهر    مباحث ویژه 26  11/30-13/45  سمعی بصری 
  آقای حسینی مهر    برنامه نویسی مبتنی بر وب  29   14-17  سمعی بصری
   آقای اسکندری   کاربرد رایانه در تربیت بدنی  61 11-13  سایت 1 
  آقای اسکندری   تهیه و کاربرد مواد آموزشی    62 13-14/30 101
  آقای اسکندری   اناتومی و فیزیولوژی 3  68  14/30-16 101
  خانم خلیل زاده   حرکات اصلاحی   64  16-17/30 102
  آقای بیشمی   تغذیه ورزشی   65  14/30-16  103
  خانم خلیل زاده  روشهای آموزش تربیت بدنی   67  13-14/30  102
  آقای بیشمی    مبانی بیوشیمی  69 16/30-18  103 
  آقای عاطف ضمیر    روانشناسی کودک 150  13-14/30  103 
  خانم نصیریان  عناصر و جزئیات   92-91 13-14/30   107
  خانم خلیل زاده   فیزیولوژی انسانی  149 11-12/30   102
  خانم نصیریان    تمرین های معماری1-درک و بیان 104-101   8-12 104 
  خانم نصیریان  شناخت مواد و مصالح   92-91 13-14/30 107
  آقای اسکندری    زبان تخصصی  135   9/30-11  101
  آقای مهندس تاجیک  وصایای امام (ره)   148  12/15-13 101 
   
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  آقای کمانکش کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 30 8-12 سایت 1
   آقای کمانکش کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 34 13-17 سایت 1
    آقای محمدی زبان فنی  31 9/30-11 102
   آقای محمدی مدیریت مالی  33 11-13/15 102
  خانم کرمی  مبانی مهندسی نرم افزار  39 11-12/30 سمعی و بصری
   خانم کرمی  سیستم عامل 2   40  13-14/30 سمعی و بصری 
  خانم کرمی   کارگاه سیستم عامل    41 14/45-17   سمعی و بصری
   خانم شمس  برنامه سازی پیشرفته 2  32  8-12/30   سایت 2
  خانم شمس   سخت افزار کامپیوتر   35  12/30-16/15   سایت 2
   آقای کشاورز  ریاضی عمومی 2  36  15/15-17/30  106 
  آقای خراسانی   حقوق تجارت   53 10/30-12   101
  آقای خراسانی   کلیات حقوق    56 8/30-10  101 
  خانم سمیه طالبی   اصول حسابداری 1  59  14/30-17/30  101 
  آقای کشاورز   ریاضی عمومی 1  55  13-15/15   106
  خانم پازوکی   زبان تخصصی    135  8-10/15 103 
  خانم پازوکی  زبام پیش دانشگاهی    57 10/30-12/45  103 
  خانم سمیه طالبی   حسابداری صنعتی    58  13-14/30 101 
   خانم اسماعیلیان  زبان فنی    116 8-10/15  104 
  خانم اسماعیلیان  متره و برآورد  117  10/15-12/30  104 
  خانم اسماعیلیان  روستا عناصر و جزئیات 1  102-112  13-17 104 
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام
  سلام
  استاد نام درس مشخصه ساعت کلاس
  خانم شمس   زبان فنی   42   8-9/30 101
  خانم شمس   مبانی اینترنت  43  9/30-11   سایت 2
  آقای کمانکش    کارآفرینی و پروژه  44 9/30-12/30  101 
  آقای کمانکش  مبانی الکترونیک  46  13-14/30 سایت 1 
  آقای کمانکش    کارگاه مبانی الکترونیک 47 17/30-18/30   سایت 1
  آقای اسکندری    حرکت شناسی و بیومکانیک 79 9/40-11  102 
  خانم شمس    ساختمان داده ها 129 11-13/15  سایت 2 
  خانم م طالبی    ریاضی عمومی و مقدمات آمار  28  8-11/45 103 
  آقای اسکندری    مسابقات و اردوهای ورزشی  77  11-13/15  102
  آقای اسکندری    کارآموزی  141 16/30-18   102
  آقای اسکندری   کارآفرینی  78 13/15-16/15   102
  آقای اسکندری   حرکت شناسی و بیومکانیک  79  9/40-11 102 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  سلامسلام